ensemble learning in bioinformatics

Objective

Ensemble classifiers performed well on the weak classification problems. I try to select heterogeneous classifers (eg. SVM, RF, kNN...) and vote for the last results. A friendly plug-in to weka, named libD3C, was developed and maintained.
  1. Friendly plug-in to weka, libD3C, was developed and maintained.
  2. We try our methods on several bioinformatics problems.
  3. Baidu Tieba has employed our method for spamming filtering.

Software

libD3C

Publications

1. Shixiang Wan, Yucong Duan, Quan Zou*. HPSLPred: An Ensemble Multi-label Classifier for Human Protein Subcellular Location Prediction with Imbalanced Source. Proteomics. 2017, 17: 1700262. (SCI, IF2015=4.079, PMID: 28776938)
2. Wei Chen, Pengwei Xing, Quan Zou*. Detecting N6-methyladenosine sites from RNA transcriptomes using ensemble Support Vector Machines. Scientific Reports. 2017, 7: 40242.
3. Chen Lin*, Ying Zou, Ji Qin, Xiangrong Liu, Yi Jiang, Caihuan Ke, Quan Zou*. Hierarchical Classification of Protein Folds Using a Novel Ensemble Classifier. PLOS ONE. 2013, 8(2):e56499. (SCI, IF2010=4.411, PMID: 23437146)
4. Quan Zou, Jiasheng Guo, Ying Ju, Meihong Wu, Xiangxiang Zeng, Zhiling Hong. Improving tRNAscan-SE annotation results via ensemble classifiers. Molecular Informatics. 2015, 34(11-12):761-770. (SCI, IF2014=1.647, PMID: 28155714)
5. Quan Zou, Zhen Wang, Xinjun Guan, Bin Liu, Yunfeng Wu, Ziyu Lin. An Approach for Identifying Cytokines Based On a Novel Ensemble Classifier. BioMed Research International. 2013, 2013:686090 (SCI, IF2012=2.88, PMID: 24027761)
6. Chen Lin, Wenqiang Chen, Cheng Qiu, Yunfeng Wu, Sridhar Krishnan, Quan Zou*. LibD3C: Ensemble Classifiers with a Clustering and Dynamic Selection Strategy. Neurocomputing. 2014, 123:424-435 (SCI, IF2013=2.005)
7. Jun Wang, Quan Zou, Maozu Guo. Mining SNPs from EST sequences using filters and ensemble classifiers. Genetics and Molecular Research. 2010,9(2):820-834. (SCI, IF2010=1.013)
8. Ruifeng Xu, Jiyun Zhou, Bin Liu, Lin Yao, Yulan He, Quan Zou, Xiaolong Wang. enDNA-Prot: Identification of DNA-binding Proteins by Applying Ensemble Learning. BioMed Research International. 2014, 2014: 294279. (SCI, IF2012=2.88)
9. Weicheng Chen, Xiangrong Liu, Yong Huang, Yi Jiang, Quan Zou, Chen Lin. Improved method for predicting protein fold patterns with ensemble classifiers. Genetics and Molecular Research. 2012,11(1):174-181.(SCI, IF2010=1.013)
10. Chunyu Wang, Lingling Hu, Maozu Guo, Xiaoyan Liu, Quan Zou. imDC: an ensemble learning method for imbalanced classification with miRNA data. Genetics and Molecular Research. 2015, 14(1): 123-133 (SCI, IF2010=1.013, PMID: 25729943)
11. Xiaoqing Ru, Peigang Cao, Lihong Li, Quan Zou*. Selecting essential microRNAs using a novel voting method. Molecular Therapy-Nucleic Acids. 2019, 18: 16-23. (SCI, IF2018=5.919)

Last revised2019.11.10